Във връзка с изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.002-0212-C01 „Развитие на управленския капацитет на „Мебелор“ ООД”, Дружеството стартира следните процедури за избор на изпълнители чрез "Избор с публична покана" по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016:


ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Придобиване и въвеждане на софтуер за управление на ресурсите (ERP система).
Дата на обявяване на процедурата: 29.08.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2017 г.
Дата на отваряне на офертите: 11.09.2017 г. в 09:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" №212


ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Доставка на хардуер за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.
Дата на обявяване на процедурата: 29.08.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2017 г.
Дата на отваряне на офертите: 11.09.2017 г. в 09:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" №212


Кандидатите имат право да представят само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образците от документацията и да съдържат техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.
Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

24 април 2017
На 23.04.2017 г. фирма „Мебелор” ООД успешно приключи изпълнението на своя проект "Подобряване на производствения процес" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0363-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
След провеждането на процедура за определяне на изпълнител "избор с публична покана" съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договори, беше закупено, доставено и пуснато в експлоатация ново високопроизводително дървообработващо оборудване:
 • 1 бр. Кантослепваща машина;
 • 1 бр. CNC дървообработващ център;
 • 1 бр. Пакеторазкройващ циркуляр;
С внедряването на новите машини бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности:
 • Дейност за подобряване на производствените процеси;
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
 • Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги на предприятието, като бяха постигнати следните резултати
  • Увеличен производствения капацитет на предприятието с до 32%;
  • Абсолютен контрол на предварително заложените технологични процеси благодарение на електронни системи с продължение извън инженерно-развойното звено, управляващи в цялост нововъведената линия;
  • Създавани взаимно свързани база данни, даващи възможност за четири пъти по-бърз пуск;
  • Пренасяне на множество по функционално описание машини върху една;
  • Подобрени, оптимизирани и автоматизирани производствените процеси в предприятието;
  • Сведен брак от изходния производствен материал и увеличена с около 35% скоростта при операциите по разкрой и рязане;
  • Намалена енергоемкостта на операцията по кантиране и увеличена с 20% скоростта на извършване;
  • Съкратено с около 50% технологичното време за производство на единица продукт;
  • Скъсено технологичното време за обработка на един детайл благодарение намаленото време за превозване (пренасяне) на заготовките;
  • Намален производствения брак с натрупване, проследен по отделните производствени стадии;
  • Повишено качеството на разрязване на кантовете на плочите;
  • Подобрено качеството на кантиране посредством нова технология;
  • Подобрено качеството на обработка на дървени елементи;
  • Установено постоянно ниво на качество без необходимост от персонализиране на процесите за отделните партиди и елиминиране на субективните фактори, произтичащи от настройки на машините в преходите между отделните стадии.
С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Мебелор” ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикер върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.
Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
"Мебелор" ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:
 • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряване на нови машини и съоръжения;
 • Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;
 • Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
 • Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието, с което беше изпълнена и общата цел на проект за повишаване на конкурентоспособността на "Мебелор" ООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието
25 май 2016
Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:
"Доставка и пускане в експлоатация на високопроизводително оборудване по три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Кантослепваща машина 1бр.;
Обособена позиция 2 - CNC дървообработващ център 1бр.;
Обособена позиция 3 - Пакеторазкройващ циркуляр 1бр.;

Краен срок за подаване на оферти - 07.06.2016 г. / 13:00 часа

Документация за участие може да свалите от тук
24 декември 2015
На 23 декември 2015 г. "Мебелор" ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнението на проект "Подобряване на производствения процес".
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на "Мебелор" ООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието. Нейното осъществяване ще бъде обезпечено чрез изпълнението на всички предвидени в ДБФП дейности и постигането на следните специфични цели:
- Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряване на нови машини и съоръжения;
- Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;
- Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
- Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието.
След провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на Постановление на МС № 118/20.05.2014 г., ще бъдат закупени нови високопроизводителни дървообработващи машини с възможност за обработка на всички видове дървесина и производство на по-прецизни детайли. След въвеждането в експлоатация на новото оборудване "Мебелор" ООД ще постигне следните резултати: цялостно повишаване на производствения капацитет на предприятието, намаляване на брака и технологичното време за изработка на единица изделие, общо понижаване на енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес, оптимизация на процесите в производствената дейност, намаляване на тежкия ръчен труд, повишаване на качеството на крайните продукти. Новите машини ще позволят на компанията да произвежда по-рентабилни, по-качествени продукти, направени от по-сложни и по-модерни детайли, придаващи по-добър естетически вид на крайните изделия. Същевременно, внедряването на новото оборудване допринася за устойчивото пазарно позициониране на компанията, чрез оползотворяване на благоприятните възможности, експортния потенциал и разширяване на пазарното присъствие в среден и висок ценови сегмент. Чрез реализирането на предвидените дейности, фирмата ще постигне комплексен положителен ефект върху цялостната си производствена дейност и конкурентоспособността на вътрешния и външен пазари.
При изпълнението на всички дейности по проекта предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект „Подобряване на производствения процес“ на "Мебелор" ООД е с краен срок на изпълнение до 23.12.2016 г. и се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.